ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ БОНИТЕТ ПРИ ОТПУСКАНЕ НА БЪРЗ КРЕДИТ

Оценката на кредитната заявка под ъгъла на изискванията за спазване на екологичните норми и другите предписания в тази област се превръща във важ- на обществена задача през последните години в западните държави. От началото на 90-те години в основните страни-членки на ЕС действа строго законодателство в тази област, което урежда не само въздействието на стопанската дейност върху околната среда, но и регулира вътрешнофирмените процеси, имащи отношение към екологията.

кеш кредит онлайн
Кредитоискателят и кредитиращата институция са единни в своето становище, че анализът на документацията и екологичните аспекти при усвояването на кредита са от първостепенно значение още на етапа на договаряне на сътрудничеството и при бързото отпускане на кредита в кеш.

Практиката показва, че екологичният риск в сферата на кредитираната стопанска дейност лесно се прехвърля и върху самия кредитор. В тази връзка банките на Запад защитават позицията, че анализът на начина за осъществяване на екомениджмънта във фирмата може да предостави полезна и важна информация на кредитора, в т.ч. за кредитния риск и бързите кредити. Подобно мнение се основава до голяма степен на обстоятелството, че възникващите еко-проблеми при кредитополучателя нашироко се отразяват в масмедиите и могат да събудят негативни обществени емоции спрямо самата кредитираща институция.

В Западна Европа напр. като своеобразно “плашило” за невнимателните банки се изтъкват пожари в химически заводи, замърсявания на води, почви и въздуха, вредни въздействия върху диви животни и птици и т.н. – тоест все инциденти, които периодически възникват при техни клиенти. Този проблем се разглежда и под друг ъгъл, а именно, че за дадена фирма големите разходи, произтичащи от необходимостта да се ликвидират поражения върху околната среда, обикновено не могат да бъдат финансирани със собствени средства. Те предизвикват огромна задлъжнялост и катастрофални икономически последствия. По тази причина съответната фирма може поради обективна икономическа невъзможност да престане напр. да обслужва взетите кредити. Посоче

ните, както и някои други обществено-икономически и финансови фактори, карат кредиторите на Запад да обръщат особено внимание на елементи в кредитните заявки, като напр. “екологично съзнание”, “отговорност за опазването на околната среда” и т.н. Ето защо от началото на 90-те години към инструментариума за анализ и оценка на кредитната документация в практиката на развитите пазарни икономики се включва и задачата по определяне на нейната екологична надеждност.

Вътрешнофирменият екологичен мениджмънт може да се прояви по различен начин – напр. когато при разработването на нови продукти се използват суровини и материали, подлежащи на рециклиране и по-лесна обработка на отпадъците. Към това се отнася и снабдяването със суровини, които не натоварват допълнително чрез добива си и своя транспорт околната среда и бързия кредит. Фирмите се стремят да внедряват, освен това, такива технологии и производствени процеси, които не отделят вредни за природата емисии.

Обръща се внимание и на опаковките, на складирането и многократно- то използване на отпадъците, на високата квота използваеми компоненти след повторна обработка и др. п. По данни от началото на 90-те години, повече от една пета от анкетираните фирми в Германия се стремят да разработят специална екостратегия, ориентирана както към съответното преустройство онлайн кредит на тяхното вътрешно производство, така и към намаляването на вредното натоварване върху околната среда чрез произвеждани от тях продукти.

Това означава, че днес много европейски фирми реализират дейности в областта на екологията както чрез механизмите на вътрешнофирмената оптимизация, така и чрез засилването на интереса си към въздействието на макроикономически процеси и взаимозависимости в отрасъла и в националната икономика като цяло. Фирменият мениджмънт е на мнение, че въз основа на подобен подход и мислене днес могат да се реализират съществени конкурентни преимущества.

Въпросите, които хвърлят светлина върху екопроблематиката и позволяват на кредитния инспектор да си състави картина за подхода на кредитоискателя в тази област могат да бъда формулирани, както следва:

Какви инициативи, касаещи околната среда, са предприети до този момент във фирмата?

Какви са отделните мерки в екологичната област, разпределени по производства?

Какво е общото отношение във фирмата към проблема “екология”?

Съществуват ли наченки в мениджмънта и персонала на т. нар. “екосъз- нание”?

Изградена ли е вътрешнофирмена организационна схема за оптимизиране на мерките по опазване на околната среда? и т.н.

Изясняването на тези и други подобни въпроси позволява на представителя на кредитната институция да концентрира вниманието си върху анализа на основните екоаспекти, имащи отношение към заявката.

Не се бори с федералната банка

Мартин Звейг е създал краткосрочна инвестиционна стратегия, опираща се на монетарния показател на основната процентна норма (лихвен про-цент) прима. Нормата прима, при която банката взема заеми online от своите най-добри клиенти се променя веднъж на месец. Промяната на нормата прима настъпва след 0,25% или 0,5% и лесно се следи по радиото и телевизията.
Показателят на нормата прима позволява на инвеститорите да наблюдават общата насока на промените на процентната норма (лихвения процент), която се контролира от федералната банка. Инвестират се най-атрактивните в даден период банкови инструменти. Акциите се контролират с облигации, банкови сертификати и други подобни. Ако процентната норма (лихвения процент) спада, инвестициите в акции стават все no-атрактивни и обратно. Например инвеститора, който е купил двугодишни банкови сертификати, носещи 12% годишно, е склонен да търси други инвестиции, ако банката предлага подновяване на контракта през следващите две години на 7%.
Звейг арбитрално заложи, че нормата прима, възлизаща на 8% или повече е висока норма, а по-ниска от 8% – е ниска. Анализирайки нормата прима за около 32 години (1954 – 1986 година), Звейг е наблюдавал 19 сигнала за купуването на акции и 18 сигнала за тяхната продажба. От 19 сигнала за покупка 16 (89%) са донесли печалба, а три са донесли неголеми загуби. От 18 сигнала за продажба 12 (67%) от сигналите са донесли печалба, а шест – загуба. Общият годишен доход беше 17,9% в сравнение с 7,1% при използване на стратегията за докупка и задържане на акциите.
По-долу описваме правилата за купуване и продажба на акциите.
* Правила за купуване на акции:
– Ако прима нормата се формира по-ниско от 8%, сигнал за купуване на акции най-напред ще настъпи в резултат на това намаляване. Например, ако нормата прима се увеличи от 6% до 6,5% и след това до 7, 5%, нейното намаляване до 7% сигнализира за купуването на акции.
– Ако нормата прима е повече от 8%, сигналът за купуване на акции настъпва след нейното еднократно намаляване с цял процент или след две последователни намалявания. Например, ако нормата се повиши от 8,5% до 9%, а след това се намали до 8,5%, това не е достатъчна смяна. Следващото намаляване до 8% е сигнал за купуване на акции.
* Правила за продаване на акции:
– Ако прима нормата е 8% или повече, сигналът за продажба на акции ще настъпи след първото и повишаване. Например, ако нормата спадне от 11% до 10,5%, а след това до 10%, нейното повишаване до 10,25% сигнализира за продажбата на акциите.
– Ако нормата е по-ниско от 8%, сигналът за продажбата настъпва след повишаването, всеки път с цял процент или след две последователни повишавания. Например, ако нормата е намалена от 7,5% до 7%, а след това се повиши до 7,5%, това не е доста-тъчно увеличение. Следващото увеличение, например до 7,75%, е сигнал за продажба на акциите.