Monthly Archiv: November, 2013

Не се бори с федералната банка

Мартин Звейг е създал краткосрочна инвестиционна стратегия, опираща се на монетарния показател на основната процентна норма (лихвен про-цент) прима. Нормата прима, при която банката взема заеми online от своите най-добри клиенти се променя веднъж на месец. Промяната на нормата прима настъпва след 0,25% или 0,5% и лесно се следи по радиото и телевизията.
Показателят на нормата прима позволява на инвеститорите да наблюдават общата насока на промените на процентната норма (лихвения процент), която се контролира от федералната банка. Инвестират се най-атрактивните в даден период банкови инструменти. Акциите се контролират с облигации, банкови сертификати и други подобни. Ако процентната норма (лихвения процент) спада, инвестициите в акции стават все no-атрактивни и обратно. Например инвеститора, който е купил двугодишни банкови сертификати, носещи 12% годишно, е склонен да търси други инвестиции, ако банката предлага подновяване на контракта през следващите две години на 7%.
Звейг арбитрално заложи, че нормата прима, възлизаща на 8% или повече е висока норма, а по-ниска от 8% – е ниска. Анализирайки нормата прима за около 32 години (1954 – 1986 година), Звейг е наблюдавал 19 сигнала за купуването на акции и 18 сигнала за тяхната продажба. От 19 сигнала за покупка 16 (89%) са донесли печалба, а три са донесли неголеми загуби. От 18 сигнала за продажба 12 (67%) от сигналите са донесли печалба, а шест – загуба. Общият годишен доход беше 17,9% в сравнение с 7,1% при използване на стратегията за докупка и задържане на акциите.
По-долу описваме правилата за купуване и продажба на акциите.
* Правила за купуване на акции:
– Ако прима нормата се формира по-ниско от 8%, сигнал за купуване на акции най-напред ще настъпи в резултат на това намаляване. Например, ако нормата прима се увеличи от 6% до 6,5% и след това до 7, 5%, нейното намаляване до 7% сигнализира за купуването на акции.
– Ако нормата прима е повече от 8%, сигналът за купуване на акции настъпва след нейното еднократно намаляване с цял процент или след две последователни намалявания. Например, ако нормата се повиши от 8,5% до 9%, а след това се намали до 8,5%, това не е достатъчна смяна. Следващото намаляване до 8% е сигнал за купуване на акции.
* Правила за продаване на акции:
– Ако прима нормата е 8% или повече, сигналът за продажба на акции ще настъпи след първото и повишаване. Например, ако нормата спадне от 11% до 10,5%, а след това до 10%, нейното повишаване до 10,25% сигнализира за продажбата на акциите.
– Ако нормата е по-ниско от 8%, сигналът за продажбата настъпва след повишаването, всеки път с цял процент или след две последователни повишавания. Например, ако нормата е намалена от 7,5% до 7%, а след това се повиши до 7,5%, това не е доста-тъчно увеличение. Следващото увеличение, например до 7,75%, е сигнал за продажба на акциите.