Monthly Archiv: October, 2015

ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ БОНИТЕТ ПРИ ОТПУСКАНЕ НА БЪРЗ КРЕДИТ

Оценката на кредитната заявка под ъгъла на изискванията за спазване на екологичните норми и другите предписания в тази област се превръща във важ- на обществена задача през последните години в западните държави. От началото на 90-те години в основните страни-членки на ЕС действа строго законодателство в тази област, което урежда не само въздействието на стопанската дейност върху околната среда, но и регулира вътрешнофирмените процеси, имащи отношение към екологията.

кеш кредит онлайн
Кредитоискателят и кредитиращата институция са единни в своето становище, че анализът на документацията и екологичните аспекти при усвояването на кредита са от първостепенно значение още на етапа на договаряне на сътрудничеството и при бързото отпускане на кредита в кеш.

Практиката показва, че екологичният риск в сферата на кредитираната стопанска дейност лесно се прехвърля и върху самия кредитор. В тази връзка банките на Запад защитават позицията, че анализът на начина за осъществяване на екомениджмънта във фирмата може да предостави полезна и важна информация на кредитора, в т.ч. за кредитния риск и бързите кредити. Подобно мнение се основава до голяма степен на обстоятелството, че възникващите еко-проблеми при кредитополучателя нашироко се отразяват в масмедиите и могат да събудят негативни обществени емоции спрямо самата кредитираща институция.

В Западна Европа напр. като своеобразно “плашило” за невнимателните банки се изтъкват пожари в химически заводи, замърсявания на води, почви и въздуха, вредни въздействия върху диви животни и птици и т.н. – тоест все инциденти, които периодически възникват при техни клиенти. Този проблем се разглежда и под друг ъгъл, а именно, че за дадена фирма големите разходи, произтичащи от необходимостта да се ликвидират поражения върху околната среда, обикновено не могат да бъдат финансирани със собствени средства. Те предизвикват огромна задлъжнялост и катастрофални икономически последствия. По тази причина съответната фирма може поради обективна икономическа невъзможност да престане напр. да обслужва взетите кредити. Посоче

ните, както и някои други обществено-икономически и финансови фактори, карат кредиторите на Запад да обръщат особено внимание на елементи в кредитните заявки, като напр. “екологично съзнание”, “отговорност за опазването на околната среда” и т.н. Ето защо от началото на 90-те години към инструментариума за анализ и оценка на кредитната документация в практиката на развитите пазарни икономики се включва и задачата по определяне на нейната екологична надеждност.

Вътрешнофирменият екологичен мениджмънт може да се прояви по различен начин – напр. когато при разработването на нови продукти се използват суровини и материали, подлежащи на рециклиране и по-лесна обработка на отпадъците. Към това се отнася и снабдяването със суровини, които не натоварват допълнително чрез добива си и своя транспорт околната среда и бързия кредит. Фирмите се стремят да внедряват, освен това, такива технологии и производствени процеси, които не отделят вредни за природата емисии.

Обръща се внимание и на опаковките, на складирането и многократно- то използване на отпадъците, на високата квота използваеми компоненти след повторна обработка и др. п. По данни от началото на 90-те години, повече от една пета от анкетираните фирми в Германия се стремят да разработят специална екостратегия, ориентирана както към съответното преустройство онлайн кредит на тяхното вътрешно производство, така и към намаляването на вредното натоварване върху околната среда чрез произвеждани от тях продукти.

Това означава, че днес много европейски фирми реализират дейности в областта на екологията както чрез механизмите на вътрешнофирмената оптимизация, така и чрез засилването на интереса си към въздействието на макроикономически процеси и взаимозависимости в отрасъла и в националната икономика като цяло. Фирменият мениджмънт е на мнение, че въз основа на подобен подход и мислене днес могат да се реализират съществени конкурентни преимущества.

Въпросите, които хвърлят светлина върху екопроблематиката и позволяват на кредитния инспектор да си състави картина за подхода на кредитоискателя в тази област могат да бъда формулирани, както следва:

Какви инициативи, касаещи околната среда, са предприети до този момент във фирмата?

Какви са отделните мерки в екологичната област, разпределени по производства?

Какво е общото отношение във фирмата към проблема “екология”?

Съществуват ли наченки в мениджмънта и персонала на т. нар. “екосъз- нание”?

Изградена ли е вътрешнофирмена организационна схема за оптимизиране на мерките по опазване на околната среда? и т.н.

Изясняването на тези и други подобни въпроси позволява на представителя на кредитната институция да концентрира вниманието си върху анализа на основните екоаспекти, имащи отношение към заявката.